Original Cin Photography – Almere – Versie juli 2022 – KVK 32157927 

 

In deze algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

 • Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.

 • Fotograaf: Original Cin photography, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer.

 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden.

 • Annuleren: verplaatsing, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 • Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’,wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijde bij de opdrachtgever.

 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van auteurswet 1912

 

Opdracht en Aanvaarding:

 

 • Fotograaf doet een aanbod dmv een offerte of anderszins, waaruit blijkt welke diensten er voor welk tarief geleverd kunnen worden.

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 • Het aanbod verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.

 • Fotograaf behoud het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.

 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigd tarief aan te passen.

 

Uitvoering van de opdracht

 

 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

 • Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens een fotoshoot en/of reportage.

 • Fotograaf levert beelden af in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum worden voorgesteld.

 

Levering:

 

 • Levertijden van beelden worden vooraf aan opdrachtgever bekend gemaakt.

 • Bij levering ontvangt de opdrachtgever de digitale resultaten via een link door Wetransfer gestuurd. Onbewerkte of raw bestanden zullen niet worden overgedragen door fotograaf aan opdrachtgever.

 • Binnen 2-4 weken ontvangt de opdrachtgever een link voor de online galerij met daarin onbewerkte foto’s. Hieruit kan de opdrachtgever een keuze maken en zal de keuze in hoge resolutie worden verzonden via email/Wetransfer. Onbewerkte of raw bestanden zullen niet worden overgedragen door fotograaf aan opdrachtgever.

 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor betreffende dienst, bestanden of product in ontvangen en zijn vanaf moment van verzending voor risico van de wederpartij.

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van geleverde digitale foto bestanden. Bestanden worden minimaal 6 maanden bewaard na het versturen.

 

Vergoeding:

 

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld staat op haar website.

 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 • Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

 • Alles door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Betalingsvoorwaarden

 

 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 • Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedaagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum.

 • Bij het maken van een afspraak dient een aanbetaling van 50% van afgesproken bedrag te worden voldaan. Indien de opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerst naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling als compensatie van de vrij gehouden moment worden gezien. Het rest bedrag van het factuur zal uiterlijk twee weken na de fotosessie te worden voldaan.

 

Annulering en opschorting:

 

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten tot het bedrag van de factuur is voldaan.

 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschied schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt de fotograaf de 50 euro van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 • In geval van ernstige omstandigheden (overmacht) waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf trachten een vervangend fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Opdrachtgever heeft het recht het contract de ontbinden als geboden oplossingen niet passen bij opdrachtgever. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag.

 • Indien door te rechtvaardige omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeenkomen worden.

 • Indien een factuur niet binnen betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Auteursrecht

 

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Het is echter niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 • Opdrachtgever dienst schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld staat in artikel 25 auteurswet in acht te nemen.

 • Tenzij anders is overeengekomen, is de fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. 

 • Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade, Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Aansprakelijkheid

 

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier.

 • Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor technische problemen en zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. 

 • Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

 • De aansprakelijkheid is beperkt  tot hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

Vrijwaring

 

 • De opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere dan aan fotograaf toerekenbaar is. Indien fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daar over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal in rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden

 

 • Fotograaf houd zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, of aan te vullen.

 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld.

 • Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Overige Bepalingen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 

Op alle overeenkomsten die u met Original Cin Photography aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Original Cin photography van toepassing. Middels het doen van de aan/betaling verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.